سامانه شهدای دیار سربداران تعداد شهدای دیار سربداران 2003 نفر

یادگاری

حسن در آخرین خداحافظی اش حال عجیبی داشت. نگاهی به دشت های اطراف انداخت و سپس لباسی از خودش را به من داد و گفت شاید دیگر برنگشتم. این پیراهن یادگاری نزد تو باشد.