سامانه شهدای دیار سربداران تعداد شهدای دیار سربداران 1995 نفر

کمک به نیازمندان

به همراه ایشان کمک هایی را جهت بهبود معیشت چند تا خانواده‌های محروم زاهدان تهیه می کردند و به آنها می رساندند.