سامانه شهدای دیار سربداران تعداد شهدای دیار سربداران 1995 نفر

کمک به دیگران

روز شهادت مصطفی چندین نفر که با آن ها هیچ گونه آشنایی نداشتم گریه می کردند . وقتی علت را پرسیدم گفتند شهید بار ها از ما سر می زد و به صورت نقدی و غیر نقدی به ما کمک می کرد.