سامانه شهدای دیار سربداران تعداد شهدای دیار سربداران 2003 نفر

چند ماه زودتر

زمانی که رمضان علی دفترچه آماده به خدمت خود را گرفت متوجه شد که باید در فروردین 1361 به جبهه اعزام شود . چند ماه تا رسیدن تاریخ اعزامش مانده بود اما این چند ماه را نتوانست تاب بیاورد و به من گفت مادر جان من نمی توانم چند ماه دیگر صبر کنم و دوست دارم از طریق بسیج به جبهه بروم . وقتی اشتیاق او را برای رفتن به جبهه دیدیم موافقت کردیم که زود تر به جبهه برود . در آخرین خداحافظی اش چندین بار به من و خواهرش گفت امام را دعا کنید و هر چه امام فرمود شما عمل کنید.