سامانه شهدای دیار سربداران تعداد شهدای دیار سربداران 2003 نفر

نوبت آب

بارها برای رساندن آب به زمین های کشاورزی بین مردم روستا اختلاف پیش می آمد و هر بار که این مشکل برای ما به وجود می‌آمد، برادرم با خوشرویی از حق خود می‌گذشت و نوبت آب مان را به طرف مقابل می داد.