سامانه شهدای دیار سربداران تعداد شهدای دیار سربداران 2000 نفر

نحوه شهادت

علی نحوه شهادتش را مشخص کرده بود پسرم خوابیده بود که تیر به سرش اصابت می کند و به شهادت می رسد