سامانه شهدای دیار سربداران تعداد شهدای دیار سربداران 2003 نفر

می خواهم برای خدا کار کنم

محمد صادق هنگام اعزام به من گفت: پدر جان! چندین سال را برای شما کار کردم اما از این پس می خواهم برای خدا و خشنودی پروردگارم کار کنم.