سامانه شهدای دیار سربداران تعداد شهدای دیار سربداران 2003 نفر

می توانم راه بروم

زمانی که محمد تحصیلات دوره ابتدایی را می گذراند بر اثر بیماری شدیدی فلج شد و مدت سه ماه اصلاً نمی توانست راه برود. روزی بعد از اینکه دوستانش که برای عیادت او آمده بودند ، رفتند، ناگهان محمد مرا صدا زد و گفت: مادرجان! مرا شفا دادند من خوب شدم و می توانم راه بروم. هراسان به طرف او دویدم و در حالی که روی پاهایش ایستاده بود او را دیدم. وقتی موضوع را پرسیدم او گفت: من خواب بودم که ناگهان فردی مرا بلند کرد و سرپا نگه داشت و دستم را به دیوار تکیه داد و گفت: حالا می توانی راه بروی.