سامانه شهدای دیار سربداران تعداد شهدای دیار سربداران 2003 نفر

عجله برای چیست

بعد از آزادی خرمشهر که به مرخصی آمده بود هنگام درو کردن گندم ها ناگهان گفت من که از این گندم ها چیزی نمی خورم پس این همه عجله برای چیست؟