سامانه شهدای دیار سربداران تعداد شهدای دیار سربداران 2002 نفر

شیرم حلالت

علی یک بار به من گفت مادر جان اگر شهید شدم برایم گریه نکن. شهادت من در راه هدف و اعتقادات است . به او گفتم شیرم حلالت پسرم . برو که حضرت علی اکبر(ع) پشت و پناهت باشد, ان شاءالله سالم و سلامت بر می گردی. اما او گفت مادر جان من این بار شهید می شوم.