سامانه شهدای دیار سربداران تعداد شهدای دیار سربداران 2003 نفر

شفای امام رضا(ع)

علی فرزند چهارم ما بود. زمانی به سختی مریض شد. او را به مشهد بردیم و گفتم: یا امام رضا (ع)، علی را از تو می خواهم علی را به پابوست آوردم که سالم برگردانم. ناگهان دیدم علی در حالی که آب نباتی در دست دارد برخاست و نشست.