سامانه شهدای دیار سربداران تعداد شهدای دیار سربداران 1995 نفر

شاخه درخت

شبی که محمد به جبهه رفت خواب دیدم بادی آمد و شاخه درخت حیاتمان را شکست. هراسان از خواب بیدار شدم و با خود گفتم محمدم شهید می شود.