سامانه شهدای دیار سربداران تعداد شهدای دیار سربداران 2003 نفر

سوغاتی

شهید احمد در دورانی که در مشهد مقدس دانشجو بود هر وقت به روستا می آمد برای بچه های روستا لوازم التحریر می آورد،  هم برای اقوام و هم سایرین.