سامانه شهدای دیار سربداران تعداد شهدای دیار سربداران 2003 نفر

زینب وار صبر کن

حسن در آخرین وداع به من گفت که همسرم اگر من شهید شدم زینب وار صبر کن و بچه ها را بزرگ کن و حتماً آنها را به مدرسه بفرست تا آینده خوبی داشته باشند.