سامانه شهدای دیار سربداران تعداد شهدای دیار سربداران 1995 نفر

خواب خون

یک روز علی به من گفت دیشب خواب دیدم که در میان خون هستم. به او گفتم خوابت اشتباه است خون کجا بوده ؟ این ها آب است.