سامانه شهدای دیار سربداران تعداد شهدای دیار سربداران 2003 نفر

حلالیت از مادر

زمانی که ابوالقاسم در جبهه بود، شبی خواب دیدم که او وارد خانه شد، در حالیکه صورتش چون ماه زیبا و نورانی شده بود مقابلم نشست و از من رضایت وحلالیت خواست. گفتم: پسرم، جای تو در بهشت است و تو شهید می شوی.