سامانه شهدای دیار سربداران تعداد شهدای دیار سربداران 2003 نفر

با معرفت

محمد سربازان خراسانی را که در محل کارش خدمت می کردند را به منزل می آورد تا احساس دلتنگی نکنند و با روی خوش از آنان پذیرایی می کرد.