سامانه شهدای دیار سربداران تعداد شهدای دیار سربداران 1995 نفر

آموزش نظامی

علی محمد همیشه به ما توصیه می کرد که تفنگ هایتان را همیشه آماده و تمیز نگه دارید و سعی کنید فشنگ ها را بی جهت مصرف نکنید