سامانه شهدای دیار سربداران تعداد شهدای دیار سربداران 2003 نفر

آشنایی خانواده با فرهنگ شهادت

هر شب محمد نماز شب می خواند می گفت شما باید هر لحظه آمادگی شنیدن خبر شهادتم را داشته باشید و آن را بپذیرید. و با فرزندانش با زبان کودکانه جنگ را روایت می کرد. و فرهنگ شهادت را نشان شان می داد.