سامانه شهدای دیار سربداران تعداد شهدای دیار سربداران 2003 نفر

آرزوی شهادت

در شبی از شب های قدر محمد را در حال خواندن نماز دیدم. حال عجیبی داشت. پس از اینکه نمازش تمام شد از او پرسیدم در این شب ها از خدا چه طلب کردی؟ محمد گفت از خدا خواستم که شهید شوم. آرزویش شهادت بود.