سامانه شهدای دیار سربداران تعداد شهدای دیار سربداران 2003 نفر

آخرین بار

در آخرین مرخصی که آمده بود از شهادت صحبت می کرد و می گفت این بار خرین باری است که به مرخصی می آیم.